สไลด์การศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

ชื่อ  นายสุรพล  บ้างวิจิตร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
075302027

การศึกษา  :  ครุศาสตร์  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาการดำเนินชีวิต  : อยู่อย่างพอเพีอง
ปัจจุบัน  ป.บัณฑิต  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รหัสประจำตัว  5346701019

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น