สไลด์การศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

  กิจกรรมที่ 6 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้จาการเรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก
                      ข้าพเจ้าคิดว่าการสร้างและการใช้งานบล็อก  มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารในปัจจุบัน  เพราะสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว  และประหยัดในหลาย ๆ  เรื่อง  เช่น  เวลา  กระดาษ  เป็นต้น   เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้  บันทึกความรู้ไว้ในไฟล์เอกสารของตัวเอง  บล็อกเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้เรียน โดยหลักการของ บล็อก คือการเผยแพร่เรื่องราวที่ครูลงรายละเอียดไว้ในบล็อก แล้วมอบหมายให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาด้วยตนเองในบล็อก  ซึ่งผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว บล็อกจะเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นหรือความรู้สึกลงไปในบล็อกได้อีกด้วย นอกจากนี้การสร้างบล็อกจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความคล่องตัวในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น ข้อดี ของการสร้างบล็อก 1. สร้างง่าย ไม่ยุ่ งยาก  ซับซ้อนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ยาก 2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ 3.เป็นเครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานได้ในทุก ๆ  เรื่อง   4.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย  ทำให้ทันต่อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 5. เจ้าของบล็อกมีอิสระที่จะนำเสนอข้อมูล ที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม 6. สามารถสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ที่มีความสนใจร่วมกันได้ 7. เป็นเหมือนบันทึกประจำวัน ที่เก็บข้อมูลของผู้ที่เป็นเจ้าของบล็อก ข้อเสียของการสร้างบล็อก 1.เจ้าของบล็อกมีอิสระในการนำเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ บางครั้งอาจนำเสนอเรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ 2. เปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม 
                จากเรียนรู้เรื่องการสร้างบล็อก  ข้พเจ้าคิดว่าจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียน   ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น