สไลด์การศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ผลจากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

การไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ดำเนินการดังนี้ 1. ขั้นตอนการไปศึกษาดูงาน มีดังนี้ 1.1 ประชุมนักศึกษาทุกคนเพื่อร่วมกันเสนอสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน 1.2 เมื่อเลือสถานที่ศึกษาดูงานได้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการติดต่อสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน 1.4 เลือกบริษัททัวร์ที่มีประสบการณ์การนำเที่ยว โดยพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องสภาพรถ ราคา วัน เวลา สถานที่ที่จะนำคณะนักศึกษาไปศึกษาดูงาน 1.5 แจ้งค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาทราบ นัดหมายวัน เวลาที่เก็บเงิน 1.6 แจ้งให้นักศึกษาทุกคนที่จะไปศึกษาดูงานทำ Passport ให้เรียบร้อย รวมทั้งขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 1.7 นัดหมายวันเวลา และสถานที่ขึ้นรถและแจ้งกำหนดการให้ผู้ร่วมเดินทางทราบก่อนเดินทาง 1.8 เดินทางไปศึกษาดูงาน 1.9 สรุปรายงานผลการไปศึกษาดูงาน 2. บรรยากาศ สิ่งที่พบเห็นนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการบริหาร - เริ่มจากเช้ามืดวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554 รถออกจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา รับประทานอาหารสายบนรถ ถึงด่านมาเลเซียชายแดนไทยที่จังโหลน ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง แล้วเดินทางไปยังสถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก ได้แก่ โรงเรียน "Sekolah Kebangsaan Kodiag school" รับประทานอาหารเที่ยง ที่โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kodiag school ออกจาก โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kodiag school มุ่งหน้าสู่ เกาะปินัง แลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงแรม Grand Continental - วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Grand Continental สถานที่แวะชมแห่งแรกของวันนี้คือ ป้อมปืน ซึ่งอยู่ที่สะพานข้ามเกาะปีนัง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน Garden Seafood ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ชมตึกแฝด แวะชอปปิ้งที่ร้านช็อคโกแลต หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานคร บนภูเขาสูง นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World รับประทานอาหารค่ำ ชมบ่อนคาสิโน บรรยากาศและแหล่งบันเทิงยามค่ำภายในเก็นติ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม First World ขาลงจากเก็นติ้งเดินทางด้วยด้วยรถบัสของเก็นติ้งเนื่องจากมีหมอกหนามาก แวะซื้อของฝากร้านดิวตี้ฟรี รับประทานอาหารเที่ยงที่Malaysia Kitchen ระหว่างทางแวะชมตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองยะโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ ถึงด่านสิงคโปร์ ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ เข้าสู่ที่พัก AQUEEN HOTEL - วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากทานเช้าอาหารแล้วแวะเที่ยวชมบริเวณอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน ร้านดิวตี้ฟรี ช้อบปิ้งบริเวณถนออร์ชาร์ด รับประทานอาหารเที่ยง เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ (4D) นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศ รับประทานอาหารเย็น ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์ ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าพักที่โรงแรม Selasa - วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Selasa ออกจากโรงแรมเนทางสู่ชายแดนไทยมาเลเซีย รับประทานอาหารเที่ยง แวะซื้อของฝากที่ร้านดิวตี้ฟรีชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังจากนั้นเดินทางสู่ประเทศไทย รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยความประทับใจ จากการศึกษาดูงานสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงเรียนได้ โดยเฉพาะการจัดกลุ่มนักเรียนจะแบ่งตามความสมารถ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้คือ การรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทำให้มีบรรยากาศน่าเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น